คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

Share

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

 

๑. นายธรรมศักดิ์  สัมพันธ์สันติกูล                                                        เป็น  ประธานกรรมการ

๒. ศาสตราจารย์ ชูกิจ ลิมปิจำนงค์                                                       เป็น  กรรมการ

๓. นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ                                                                    เป็น  กรรมการ

๔. นางจินตนา ศิริสุนทร                                                                     เป็น  กรรมการ

๕. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ          เป็น  เลขานุการ