คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

Share

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

 

๑. รองศาสตราจารย์ พีรเดช  ทองอำไพ                                                                   เป็น  ประธานกรรมการ

๒. นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ                                                                                     เป็น  กรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิฎา นิภารักษ์                                                                    เป็น  กรรมการ

๔. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                                  เป็น  เลขานุการ