คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

Share

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

 

๑. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต                                                      เป็น  ประธานอนุกรรมการ

๒. นายมนูญ สรรค์คุณากร                                                                                     เป็น  อนุกรรมการ

๓. รองศาสตราจารย์ พีรเดช ทองอำไพ                                                                     เป็น  อนุกรรมการ

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองศักดิ์ ทรงสถาพร                                                               เป็น  อนุกรรมการ

๕. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน                                                                                   เป็น  อนุกรรมการ

๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                          เป็น  เลขานุการ

๗. หัวหน้างานบริหารงานบุคคลสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                                      เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ

๘. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล                                                                                เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ