คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

Share

คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

 

๑.        นายธรรมศักดิ์  สัมพันธ์สันติกูล                                                                        เป็น  ประธานอนุกรรมการ

๒.        ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                                                      เป็น  รองประธานอนุกรรมการ

๓.        รองศาสตราจารย์ พินิติ  รตะนานุกูล                                                                  เป็น  อนุกรรมการ

๔.        นางสาวนิลุบล  เครือนพรัตน์                                                                           เป็น  อนุกรรมการ

๕.        นางจินตนา  ศิริสุนทร                                                                                    เป็น  อนุกรรมการ

๖.        นางสาวศศิกาญจน์ กันทาธรรม                                                                        เป็น  อนุกรรมการ

๗.        รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                                                 เป็น  อนุกรรมการและเลขานุการ

๘.        ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                             เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ

๙.        หัวหน้างานการเงินและบัญชีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                                  เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ