คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

  • พิมพ์

คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

 

๑. ร้อยตำรวจโท เนิ้ม  พรายมี                                                    เป็น  ประธานอนุกรรมการ

๒. นายประวัติ  ภัททกวงศ์                                                         เป็น  รองประธานอนุกรรมการ

๓. นายมหินทร์  สุรดินทร์กูร                                                       เป็น  อนุกรรมการ

๔. นายสุภัทร  จำปาทอง                                                           เป็น  อนุกรรมการ

๕. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                 เป็น  เลขานุการ

๖. หัวหน้างานกฎหมาย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ              เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ