คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

Share

คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

 

๑. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ                                                                                  เป็น  ประธานอนุกรรมการ

๒. นายประวัติ ภัททกวงศ์                                                                                     เป็น  รองประธานอนุกรรมการ

๓. นายมหินทร์  สุรดินทร์กูร                                                                                  เป็น  อนุกรรมการ

๔. รองศาสตราจารย์ พีรเดช  ทองอำไพ                                                                   เป็น  อนุกรรมการ

๕. รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                                                   เป็น  อนุกรรมการและเลขานุการ

๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                                  เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ

๗. หัวหน้างานกฎหมายสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                                              เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ