โครงการประกวด นักเล่านิทานน้อย “ดวงดาวแห่งเอเชีย”

Share

โครงการประกวด นักเล่านิทานน้อย “ดวงดาวแห่งเอเชีย”

ที่มาของโครงการ : 

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ในฐานะหน่วยงานดาราศาสตร์ของประเทศไทย มีภารกิจในการถ่ายทอดความรู้ด้านดาราศาสตร์สู่สังคมไทย โดยเฉพาะการเผยแพร่ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และปลูกฝังให้เยาวชนไทยสนใจใฝ่รู้ดาราศาสตร์ ประกอบกับเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐ ปี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงจัดกิจกรรม   นักเล่านิทานน้อย “ดวงดาวแห่งเอเชีย” เชิญชวนเยาวชนระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง ๖-๑๒ ปี เข้าร่วมประกวดเล่านิทาน “ดวงดาวแห่งเอเชีย” 

 

วัตถุประสงค์ :

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องดาราศาสตร์แก่นักเรียนประถมศึกษาผ่านการประกวดเล่านิทาน

๒. สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนใฝ่รู้ดาราศาสตร์

๓. เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และแสดงศักยภาพด้านการสื่อสาร

๔. เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐ ปี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

ประเภทการประกวด : 

แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

๑. ระดับประถมศึกษาตอนต้น - ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เทียบเท่ากับ grade 1-3 

๒. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  - ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เทียบเท่ากับ grade 4-6

หมายเหตุ สามารถสมัครเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๓ คน โดยสมัครในนามของโรงเรียน   แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า ๑ ทีม

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข : 

รอบคัดเลือก

ผู้เข้าประกวดวาดภาพประกอบนิทานที่เลือกมาเล่า ขนาด A3 จำนวน 1 ภาพ (ไม่จำกัดเทคนิคการวาด)

จัดทำคลิปวิดีโอเล่านิทานโดยใช้ภาพที่วาดประกอบการเล่า  ความยาวไม่เกิน 3 นาที  อัพโหลดบน Youtube

กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบ link Youtube ทาง http://bit.ly/StarofAsia

 

กำหนดการ :

บัดนี้ – ๑๒ ส.ค. ๖๒       เปิดรับสมัคร

๑๓ ส.ค. ๖๒                 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง www.narit.or.th

๑๙ ส.ค. ๖๒               ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

 

ประเภทของรางวัล :

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

*สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.facebook.com/NARITpage หรือ www.narit.or.th

สอบถามโทร. ๐๕๓-๑๒๑๒๖๘ ต่อ ๒๑๐-๒๑๑ หรือ ๐๘๑-๘๘๕๔๓๕๓

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

๑. สามารถสร้างความรับรู้และความตระหนักทางด้านดาราศาสตร์

๒. เยาวชนได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์

๓. เยาวชนและบุคคลทั่วไปรู้จักสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมากขึ้น

 

นิทานดาวไทย - ดาวคานสามตา

นิทานดาวไทย - ดาวจระเข้

นิทานดาวไทย - ดาวลูกไก่

นิทานดาวไทย - ตำนานทางช้างเผือก