โครงการประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

Share

โครงการประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

ที่มาของโครงการ :

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ในฐานะหน่วยงานดาราศาสตร์ของประเทศไทย มีภารกิจในการถ่ายทอดความรู้ด้าน  ดาราศาสตร์สู่สังคมไทย โดยเฉพาะการเผยแพร่ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ประกอบกับเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐ ปี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงจัดกิจกรรม “การประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” ในหัวข้อ “ดาราศาสตร์สร้างคนสร้างชาติ” เชิญชวนเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว 

 

วัตถุประสงค์ :

๑. สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์แก่ผู้เข้าประกวดและประชาชนทั่วไป

๒. เพื่อให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้แสดงศักยภาพด้านการวาดภาพ ระบายสี รวมถึงได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน

๓. ส่งเสริมกิจกรรมการวาดภาพดาราศาสตร์ในประเทศไทย

๔.   เกิดสื่อการเรียนรู้ภาพวาดดาราศาสตร์บนผนังกำแพง ณ หอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

๕.   เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐ ปี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

ประเภทการประกวด : 

๑. ระดับประถมศึกษา - นักเรียนประถมศึกษา เข้าประกวดในนามของโรงเรียน ทีมละไม่เกิน ๕ คน

๒. ระดับมัธยมศึกษา - มัธยมศึกษา เข้าประกวดในนามของโรงเรียน ทีมละไม่เกิน ๕ คน  

๓. บุคคลทั่วไป - ทีมละไม่เกิน ๕ คน

 

กติกาการประกวด : 

รอบคัดเลือก

- กรอกรายละเอียดใบสมัครลงแบบฟอร์มออนไลน์ทาง http://bit.ly/AstroParkPainting ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์ภาพร่างในรูปแบบเดียวกับที่ใช้วาดบนกำแพง  จำนวนผลงาน ๑ ชิ้น ต่อ ๑ ทีม ความละเอียดไฟล์ภาพไม่น้อยกว่า 300 dpi

- คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบระดับประถม ๖ ทีม ระดับมัธยม ๖ ทีม และประชาชนทั่วไป ๘ ทีม รวมจำนวน ๒๐ ทีม

- สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รอบชิงชนะเลิศ

- ผู้ผ่านเข้ารอบเดินทางมาวาดภาพผนังกำแพง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

- ผนังกำแพงที่ใช้ประกวดวาดภาพ

ระดับประถมและมัธยม ขนาดประมาณ ๒x๒ เมตร

ระดับประชาชนทั่วไป  ขนาดประมาณ ๓.๔๓x๓ เมตร

- สถาบันจัดเตรียมสีอะคริลิคสำหรับใช้ในการประกวด ผู้เข้าประกวดนำอุปกรณ์วาดภาพมาเอง

- สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กำหนดการ :

บัดนี้ – ๒๐ ส.ค. ๖๒       เปิดรับสมัครผลงานรอบแรก

๒๑ ส.ค. ๖๒               ประกาศผลรอบแรกทาง www.narit.or.th

๓๐ – ๓๑ ส.ค. ๖๒      ประกวดวาดภาพบนกำแพงหอดูดาว ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

๓๑ ส.ค. ๖๒              ประกาศผลและมอบรางวัล

 

ประเภทของรางวัล :

๑. ระดับประถมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย (จำนวน ๓ รางวัล) ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๒. ระดับมัธยมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย (จำนวน ๓ รางวัล) ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. ระดับประชาชนทั่วไป 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย (จำนวน ๕ รางวัล) ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

*สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามโทร. ๐๕๓-๑๒๑๒๖๘ ต่อ ๒๑๐-๒๑๑ หรือ ๐๘๑-๘๘๕๔๓๕๓

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

๑. สามารถสร้างความรับรู้และความตระหนักทางด้านดาราศาสตร์

๒. เยาวชนได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์

๓. เยาวชนและบุคคลทั่วไปรู้จักสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมากขึ้น

๔. มีสื่อการเรียนรู้ภาพวาดดาราศาสตร์บนผนังกำแพง ณ หอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร