Overview

Adaptive Optics Workshop:

From the eyes to the sky

25-28 March 2019

Chiang Mai, Thailand

 

 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ:

นายสมสวัสดิ์ รัตนสูรย์ หัวหน้าโครงการ

เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ชำนาญการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 

2. หลักการและเหตุผล:             

        ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านทัศนศาสตร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น โดยที่บางทีเราอาจไม่ทราบเลยว่าสิ่งที่ ใช้งานกันอยู่เป็นประจำทุกวันนั้นเกิดจากการพัฒนาความรู้ทางด้านทัศนศาสตร์ เช่น กล้องถ่ายภาพ กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น จากความรู้พื้นฐานทางทัศนศาสตร์ได้มีการต่อยอดนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ เช่น การปรับระยะสายตาของผู้ประสบปัญหาสายตาสั้นด้วยวิธีเลสิก หรือการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตตามโรงงานอุตสาหกรรม เช่นการใช้ระบบ image processing มาช่วยในการวัดคุณภาพและ คัดแยกผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิออก 

        ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของกองทุนความร่วมมือ   นิวตัน สถาบันฯ ได้จัดโครงการสัมมนา From the eyes to the sky ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  โดยจะเป็นโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำความรู้ทางด้านทัศนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นๆ ทั้งทางการแพทย์ การตรวจสอบคุณภาพพื้นผิวในสายการผลิตตามโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย

3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านทัศนศาสตร์ประยุกต์

3.3 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในด้านดาราศาสตร์ให้แก่เยาวชนไทย

 

4. วิธีการดำเนินงาน

4.1 ลักษณะกิจกรรมของโครงการ:  ฝึกอบรมด้านทัศนศาสตร์ประยุกต์ในหัวข้อต่างๆ คือ Adaptive optics กล้องจุลทรรศน์ ดาราศาสตร์ โดยเน้นทฤษฎี อีกทั้งเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวแห่งชาติ กม.44 ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ที่ซึ่งมีแผนจะติดตั้งระบบ Adaptive Optics เพื่อเสริมประสิทธิภาพของกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร

4.2 ภาษาที่ใช้ในการอบรม: ภาษาอังกฤษ 

 

5. วิทยากร

5.1 Dr. Tim Morris Senior, Research Fellow in the Department of Physics, Durham University

5.2 Dr. Tim Butterley, Research Associate in the Department of Physics, Durham University

5.3 Dr. James Osborn, Research Associate in the Department of Physics, Durham University

5.4 Dr. Laura Young, Departmental Lecturer in the Department of Physics, Pembroke College

5.5 Dr. Jonathan Taylor, Senior Lecturer in the Department Physics & Astronomy, University of Glasgow

 

6. สถานที่ วันที่ และเวลาในการประชุม

วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562: ณ โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่  

วันที่ 28 มีนาคม 2562: เยี่ยมชมหอดูดาวแห่งชาติ กม.44 ดอยอินทนนท์ จ. เชียงใหม่

 

7. ค่าใช้จ่าย

7.1 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมต้องรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักด้วยตนเอง

7.2 สถาบันฯ จะรับผิดชอบค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันในระหว่างการจัดอบรม

 

8. ผู้เข้าร่วมโครงการ

        ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสายตา ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ หรือ การผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระจก วิทยากรจาก สหราชอาณาจักร บุคลากรที่เกี่ยวข้องและสนใจด้านทัศนศาสตร์ประยุกต์ รวมจำนวน 40 คน